Hakkında

Logo

Tarih Makinesi blogu kâr amacı gütmeyen, tarihteki kişi ve olayların saptırılmadan çağdaş (ya da en yakın) kaynaklarından iletilerek ve mantık süzgecinden geçirilerek okuyucuya ulaştırılmasını hedefleyen bir oluşumdur. Klasik tarih anlatımımızda büyük bir eksik olan tarihi olay ile coğrafyanın/topografinin ayrı değerlendirilmesi (ya da üzerinde pek durulmaması) sebebiyle meydana gelen eksikliğin naçizane giderilmesi ya da azaltılması amacıyla, meydana gelen olayları coğrafi olarak belirlemeyi/tespit etmeyi ve olaylar arasında muhakeme ve mukayeseler yaparak öncesi ve sonrasında vuku bulanları daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Blog’daki yazıların iki ana başlık altında kronolojik olarak yazılması/yayınlanması planlanmaktadır. Bunlar;

 1. Osmanlı Savaş Tarihi
 2. Diğer Konular

Site, ismini profesyonel bir tarihçi olmayan fakat tarih meraklısı bir makine mühendisinin kişisel hevesinden almıştır. Sonrasında yazar alımları ile daha profesyonel ve daha sık yayınlar yapılması planlanmaktadır.

İyi okumalar!

Tarih Makinesi

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Gazi Mustafa Kemal

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Afyoncu, E., Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2012
 2. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hûlefa, Haz. İz, M., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Aralık, 1985
 3. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Tarihi, Yay. Gencer, M., İlgi Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008
 4. Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2000
 5. Akgündüz A., Bilinmeyen Osmanlı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999
 6. Aksun, Z. N., Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994
 7. Anonim, Anonim Osmanlı Kroniği, Haz. Öztürk, N., Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015
 8. Anonim, Tevârîh-i Âl-i Osman, F. Giese Neşri, Azamat N., Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1992
 9. Âşıkpaşazâde, Âşıkpaşazâde Tarihi [Osmanlı Tarihi (1285-1502)], Haz. Öztürk, N., Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2013
 10. Âşıkpaşazâde, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, Atsız, N., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017
 11. Âşıkpaşazâde, Âşık Paşazade, Osmanoğulları’nın Tarihi, Haz. Yavuz, K., Saraç, Y. Koç Kültür Sanat, 2003
 12. Âşık Paşa, Garib-nâme, Yavuz, K., İstanbul, 2000
 13. Atsız, H.N., Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi, Aylı Kurt Neşriyatı, İstanbul, 1939
 14. Ayverdi, E.H., İlk 250 Senenin Osmanlı Mimârîsi, İstanbul Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1976
 15. Ayverdi, E., H., Osmanlı Mimarisin İlk Devri, İstanbul Enstitüsü, İstanbul
 16. Ayverdi, E., H., Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, İstanbul Enstitüsü, İstanbul, 1972
 17. Ayverdi, E., H., Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, İstanbul Enstitüsü, İstanbul, 1973
 18. Berktay, H., Türkiye Tarihi 1, Osmanlı Devleti’ne Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul
 19. Demirhan, F., Osmanlı Pâdişah Türbeleri, Edizioni Ca’ Foscari – Digital Publishing, 2013
 20. Dukas, Bizans Tarihi, Çev. Mirmiroğlu VL., İstanbul Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1956
 21. Enverî, Düstûrnâme-i Enverî (19-22. Kitaplar), Haz. Öztürk N., Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2012
 22. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler, Haz. Atsız. N., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016
 23. Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Haz. Dankoff, R., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
 24. Gelibolulu Mustafa Ali Efendi, Kitâbüt-Târîh-i Künhül-Ahbâr, Haz. Uğur A., Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi, Kayseri, 1997
 25. Hadîdî, Hadîdî Tarihi, Haz. Öztürk, N., Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015
 26. Hammer, J., Geschichte des Osmanischen Reiches, In C. A. Hartleben’s Verlage, 1883
 27. Hammer, J., Büyük Osmanlı Tarihi, Çev. Çevik, M., Üçdal Neşriyat, İstanbul, 2003
 28. Hasırcızâde Metin Hasırcı, Büyük Osmanlı Tarihi (8 Cilt), Merve Yayınevi, İstanbul
 29. Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t Tevarih, Yal. Parmaksızoğlu, İ., Meteksan Ltd., Ankara, 1979
 30. İbn Battûta, İbn Battûta Seyahatnâmesi (2 Cilt), Çev. Aykut, A. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul
 31. İbn Haldun, Mukaddime (2 Cilt), Haz. Tekin. A., İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013
 32. İnalcık, H., Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – I, Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017
 33. İnalcık, H., Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – II, Tagayyür ve Fesad (1603-1656), Bozuluş ve Kargaşa Dönemi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016
 34. İnalcık, H., Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – III, Köprülüler Devri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015
 35. İnalcık, H., Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – IV, Âyânlar, Tanzimat, Meşrutiyet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015
 36. İnalcık, H., Halil İnalcık’ın Bursa Araştırmaları, Oğuzoğlu, Y., Bursa Kültür A.Ş., Bursa, 2016
 37. İnalcık, H., Kuruluş, Hayygrup Yayıncılık, İstanbul, 2017
 38. İnalcık, H., Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481, İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2010
 39. İnalcık, H., Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999
 40. İnalcık, H., Güzel, H., Türkler, Cilt 9, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 41. Jorga, N., Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (5 Cilt), Çev. Epçeli, N., Yeditepe Yayınevi, İstanbul
 42. Karpat, K., Osmanlı ve Dünya, Ufuk Kitap, İstanbul, 2000
 43. Keegan, J., Savaş Sanatı Tarihi, Çev. Doruker F., Bilgin Yayıncılık, İstanbul
 44. Kunt, M., Türkiye Tarihi 2, Osmanlı Devleti, 1300-1600, Cem Yayınevi, İstanbul
 45. Kunt, M., Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti, 1600-1908, Cem Yayınevi, İstanbul
 46. Kuter, M., Dünyada, Osmanlı’da ve Türkiye’de Bursa’dan İlkler, Kuter Yayıncılık, Bursa, 2008
 47. Lemerle, P., Bizans Tarihi, Çev. Üstün G., İletişim Yayınları
 48. Lewis, B., Ortadoğu, Arkadaş Yayınları
 49. Lindner, P., Osmanlı Tarihöncesi, Çev. Arel A., Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014
 50. Lord Eversley, Türk İmparatorluğu (1288-1924), Çev. Demir, S., Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2013
 51. Lord Kinross, İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü, Haz. Metinsoy, M., Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul
 52. Mevlânâ Mehmed Neşrî, Cihânnümâ [Osmanlı Tarihi (1288-1485)], Haz. Öztürk N., Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2013
 53. Naîmâ Efendi, Naîmâ Tarihi, Çev. Danışman, Z., Zuhuri Danışman Yayınevi, İstanbul, 1967
 54. Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1971
 55. Nişancı Mehmet Paşa, Nişancı M. Paşa Tarihi ve Osmanlı Tarihi Zeyli, Hadisât, Neş. Eser A., Kit-San Matbaacılık, İstanbul, 1983
 56. Ortaylı, İ., Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2007
 57. Ortaylı, İ., Orta Asya’nın Bozkırlarında Avrupa’nın Kapılarına, Türklerin Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015
 58. Ortaylı, İ., Osmanlı Sarayında Hayat, Yitik Hazine Yayınları, İzmir, 2008
 59. Oruç Beğ, Ahmedî, Şükrullah, Üç Osmanlı Tarihi, Oruç Beğ Tarihi, Dâstan ve Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman, Behcettü’t Tevârîh, Atsız, N., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016
 60. Oruç Bin Âdil, Oruç Beğ Tarihi [Osmanlı Tarihi (1288-1502)], Haz. Öztürk, N., Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2014
 61. Öcalan, H., Sevim, S., Yavaş, D. Bursa Vakfiyeleri – I, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, 2013
 62. Özbilgen, E., 99 Soruda Osmanlı, İz Yayıncılık, İstanbul
 63. Özbilgen, E., Bütün Yönleriyle Osmanlı, Âdâb-ı Osmâniyye, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009
 64. Öztürk, N., İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları, Osmanlı Tarihçileri, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015
 65. Öztürk N., Çadırdan Saraya 14-15. Yüzyıl, Osmanlı Devlet Düzeni, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul, 2012
 66. Pachymérés G., Bizanslı Gözüyle Türkler, Çev. Barlas, B., İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009
 67. Ruhî, Rûhi Tarihi – Oxford Nüshası – Değerlendirme, Cengiz, H., Yücel, Y.,1989,1992
 68. Suçıkar, T., Ertuğrul Gazi, Yediveren Yayınları, İstanbul, 2017
 69. Şahin, B., Osmanlı Ansiklopedisi, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996
 70. Şimşirgil, A., Kayı I : Ertuğrul’un Ocağı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017
 71. Uzunçarşılı, İ. H., Osmanlı Tarihi (6 Cilt), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988
 72. Wittek, P., Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu, Çev. Berktay, F., Pencere Yayınları, İstanbul, 1995
 73. Wittek, P., Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu. Çev. Arık, F., Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul, 1947
 74. Wittek, P., Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Çev. Yalter, G., Türkiye Yayınlar, İstanbul, 1971
 75. Ziya, M., Bursa’dan Konya’ya Seyahat, Bursa İl Özel İdaresi, Bursa, 2008
Reklamlar